Autor

Autor to twórca, człowiek, który tworzy. A co? Utwór, czyli coś oryginalnego, niepowtarzalnego, noszącego indywidualny charakter autora, zupełnie nowego lub inspirowanego utworem innego twórcy.

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tytule wskazuje, że jej przepisy dotyczą autorów (dlatego mamy prawo autorskie), natomiast już w samym tekście ustawy jest mowa o twórcach. Z tego można wyciągnąć wniosek, że wyrazy autor i twórca można używać zamiennie. W praktyce raczej ten drugi termin jest stosowany. Wydaje mi się, że historycznie rzecz biorąc początkowo największą grupę utworów stanowiły utwory literackie (książki), napisane przez ich autorów. Podobnie synonimicznie można używać wyrazów „twórczy” i „kreatywny” (ang. creative).

Autorem w świetle prawa autorskiego jest każdy, kto stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego czyli spełniający przesłanki określone w ustawie. Generalnie rzecz biorąc twórcą będzie ten, kto nadał kształt swoim pomysłom, ideom. Dopiero bowiem pomysły przyobleczone w formę, wyrażone w sposób dostrzegalny dla otoczenia twórcy, są utworami. W przypadku twórców gier komputerowych o utworze możemy mówić wtedy, gdy powstanie m.in.:
– oprogramowanie (kod) gry,
– opis szaty graficznej, koncepcji albo mechanizmu gry,
– zapis nutowy lub nagranie muzyki,
– scenariusz gry.

Od tego też momentu możemy mówić o twórcy utworu jako podmiocie, którego prawa są nazwane w ustawie prawo autorskie i chronione na jej podstawie.

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy utwór nie jest jeszcze skończony. Innymi słowy, można być twórcą i korzystać z uprawnień z prawa autorskiego również po stworzeniu (nadaniu formy) utworu tylko częściowo.

W prawie, jak to w prawie, gdzie 2 prawników tam 3 opinie. Stąd czasami również pomysł (formalnie nie stanowiący jeszcze utworu zgodnie z prawem) może zostać uznany za utwór (zob. więcej pod hasłem „Pomysł”).

Dla bycia autorem nie jest wymagane ukończenie jakiejś szkoły, czy kursu, przynależność do organizacji zrzeszającej twórców, czy posiadanie doświadczenia w branży. Nie ma też znaczenia ile lat ma autor.

Prawo autorskie w art. 8 przyjmuje domniemanie, że za twórcę uważa się osobę, której nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.