Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Szkoła Twórców Gier

31 października Microsoft ruszył z onlinową edycją Szkoły Twórców Gier. Będziemy mieli w niej swój udział, a konkretnie wykład o prawnych aspektach tworzenia gier. Zapraszamy do streamingu pod koniec lutego. Tymczasem dzielcie się z nami pytaniami na interesujące Was tematy prawne.
 … czytaj dalej ›

Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Promocji Twórczości to taki twór, o którym pewnie nikt nie słyszał, ale ponieważ korzystanie z zasobów domeny publicznej staje się coraz bardziej powszechne, warto wiedzieć co to takiego.

Jest to fundusz państwowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury.

Przychodami Funduszu są przychody z tytułu :

  1. wpłat uiszczanych przez producentów lub wydawców egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych – czyli będących w domenie publicznej;
  2. wpłat dokonywanych przez osoby naruszające autorskie prawa majątkowe;
  3. oraz dowolnych wpłat i darowizn.

Środki Funduszu przeznaczane są na:

  1. stypendia dla twórców
  2. pokrycie kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych
  3. pomoc socjalną dla twórców.

Jurysdykcja

Jeśli ktoś zdecyduje się przeczytać umowę licencyjną zanim kliknie “zaakceptuj” a w dodatku dobrnie do postanowień końcowych, to jest duża szansa, że znajdzie np. takie postanowienie:

“Licencjobiorca może wszcząć przeciwko Microsoft postępowanie polubowne lub postępowanie przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje, lub w hrabstwie King w stanie Washington.”

To jest określenie jurysdykcji – czyli organu właściwego do orzekania w tym przypadku.

Jurysdykcję rozumie się również jako obszar na jakim rozstrzyga dany organ.

Najczęściej jurysdykcję kojarzy się z tzw. jurydykcją krajową tzn. spór powinien rozstrzygać sąd danego kraju.

Czasem jurysdykcja może być wskazana w umowie. Jeśli nie ma żadnych takich postanowień lub nie ma umowy – wynika to z przepisów prawa.

Zawierając umowę lepiej sprawdź czy przypadkiem umowa nie poddaje sporów wynikających z umowy pod jurysdykcję sądów np. Stanu Kalifornia.

Nie chcemy straszyć, ale w takim wypadku może być trochę ciężko z pozwem.

Ustawa

Prawnicy ciągle mówią o przepisach. Przepisy najczęściej znajdują się w ustawach. Ustawa, to akt prawny, dokument, uchwalony przez Sejm, potem Senat i podpisany przez Prezydenta, w którym są obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące danego zagadnienia np. prawa autorskiego.

Kodeks np. cywilny to też ustawa, tyle że duża.

Dla twórców najistotniejszą ustawą jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Jak widać, ta ustawa ma już ponad 20 lat, przez ten czas była wielokrotnie zmieniana, stąd oznaczenie „z późn. zm.” czyli z późniejszymi zmianami.

Czasem widać oznaczenie t.j. albo tekst jedn. tzw. tekst jednolity. To znaczy, że ustawa była wiele razy zmieniana i ustawodawca zdecydował się ułatwić nam pracę i opublikować tekst ustawy z już wprowadzonymi zmianami do tekstu, czyli właśnie tekst jednolity.

Prawnicy korzystają zwykle z komercyjnych zbiorów aktów prawnych (np. Legalis, Lex), które zmiany poszczególnych przepisów od razu nanoszą na tekst ustawy, tak że nie trzeba czekać na tekst jednolity i można od razu cieszyć się lekturąJ

Ustawy są publikowane w Dzienniku Ustaw. Cyfry, które widać przy nazwie ustawy, to właśnie numer Dziennika Ustaw.

Dzienniki Ustaw można znaleźć na stronie Sejmu – w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl

Tylko w 2014 roku powstało 25.000 stron maszynopisu aktów prawnych (podobno największa ilość aktów prawnych od zakończenia I wojny światowej!), większość z nich to właśnie ustawy. Teraz rozumiecie jak ciężką mamy pracę ….

Klauzula

Klauzula to najczęściej po prostu postanowienie np. umowy, regulaminu.

Nie mylić z klauzulą sumienia ani klauzulą wykonalności.

Może być klauzula o zachowaniu poufności, ograniczenia odpowiedzialności, salwatoryjna, arbitrażowa. Praktycznie na każdą klauzulę prawnicy wymyślili jakąś ładną albo przynajmniej mądrze brzmiącą nazwę.

Wiemy, że nie lubicie czytać umów, ale warto by zerknąć przynajmniej na klauzule dotyczące praw autorskich. Do sprawdzenia postanowień dotyczących wynagrodzenia, chyba nie musimy nikogo zachęcać.

W mediach często mówi się o klauzulach niedozwolonych (tzw. abuzywnych). To klauzule, których nie można wprowadzać do umów (regulaminów itp.) z konsumentami.

® registered

litera R wpisana w okrąg; skrót od „registered”, czyli zarejestrowany. ® umieszczone w sąsiedztwie znaku towarowego, oznacza, że ten znak został zarejestrowany, czyli wpisany do rejestru znaków towarowych – w Polsce przez Urząd Patentowy.  … czytaj dalej ›

Indie games

Gry indie, skrót od „independent” czyli niezależne gry komputerowe.

Produkowane przez niezależnych twórców, małe podmioty, zwykle niskobudżetowe. Nie ograniczone korporacyjnymi wymaganiami wielkich firm.

Podoba nam się wyczytana gdzieś definicja sformułowana przez Huberta Mroza – projektanta i programistę gier indie – „Dla mnie najważniejsza jest w tym wszystkim wolność w podejmowaniu wszelkich decyzji (artystycznych, biznesowych, organizacyjnych) i branie za to odpowiedzialności”.

Forma pisemna

Formę pisemną ma dokument opatrzony własnoręcznym podpisem. Własnoręczny podpis to napisany własną ręką – długopisem (piórem, mazakiem, czymś innym trudno usuwalnym).

 … czytaj dalej ›

Linia copyright

Informacja na utworze, nazywana też notą copyright, która zawiera m.in.:

  1.       znak copyright©
  2.       nazwę podmiotu prawa autorskiego
  3.       wskazanie roku pierwszej publikacji utworu.

Autor (twórca), wydawca czy producent oznacza swój utwór notą copyright w miejscu w którym jest to zwyczajowo przyjęte w danej branży (np. w przypadku zdjęcia – pod zdjęciem albo na dole zdjęcia; w przypadku strony internetowej – na dole strony, w przypadku gry komputerowej – w stopce, na opakowaniu gry).

Przykład:

© Jan Kowalski, 2015

© Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Grygoruk, 2015

Stosowanie noty copyright nie jest obowiązkowe. Twój utwór jest chroniony, nawet jeśli nie umieścisz na nim linii copyright.

Jednak warto ją stosować, ponieważ jeśli ktoś naruszy Twoje prawa do utworu, będzie Ci łatwiej (lub dużo łatwiej – np. w USA) dochodzić odszkodowania, głównie ze względu na domniemania dotyczące autorstwa, które idą za notą copyright i kwestie dowodowe.

 

Przepisy

Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. z 1978 r., nr 8, poz. 28

Artykuł III

1.Każde Umawiające się Państwo, które zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym wymaga spełnienia, jako warunku ochrony praw autorskich, takich formalności, jak zdeponowanie, zarejestrowanie, zastrzeżenie, poświadczenie notarialne, uiszczenie opłat, wytworzenie lub opublikowanie na terytorium własnego kraju, powinno uważać te wymagania za spełnione w stosunku do każdego dzieła chronionego w myśl niniejszej konwencji, które zostało opublikowane po raz pierwszy poza terytorium tego Państwa i którego autorem nie jest jego obywatel, oraz jeżeli od pierwszej publikacji tego dzieła wszystkie egzemplarze dzieła opublikowanego z upoważnienia autora lub innego podmiotu prawa autorskiego zostały opatrzone symbolem © oraz nazwą podmiotu prawa autorskiego i wskazaniem roku pierwszej publikacji; symbol, nazwa i rok powinny być zamieszczone w sposób i w miejscu wskazujących wyraźnie zatrzeżenie praw autorskich.