Wszystkie wpisy, których autorem jest Karolina Wasilewska

Co nie jest chronione?

„Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.”

 … czytaj dalej ›

Program komputerowy

Program komputerowy jest przedmiotem ochrony autorskoprawnej tak samo jak każdy inny utwór. Jednak ponieważ odbiega on swoim charakterem od pozostałych utworów objętych ochroną, to poza ochroną wynikającą z “ogólnych” przepisów dotyczących wszystkich utworów, programy komputerowe zostały objęte przepisami szczególnymi określonymi w rozdz. 7 ustawy.

Na gruncie polskiej ustawy można zaryzykować stwierdzenie, że co do zasady, każdy program komputerowy jest utworem, chyba że jest to program oczywisty, zwykły, banalny.

Elementy tekstowe programu co do zasady podlegają skutecznej ochronie prawnoautorskiej, natomiast elementy pozatekstowe (algorytm, struktura, funkcje, język oprogramowania) nie korzystają z tej ochrony ze względu na brak znamion twórczych o indywidualnym charakterze.

Ochrona tekstowych elementów programu jest tym bardziej ograniczana im bardziej przyjęcie danego rozwiązania jest konieczne (jedynie możliwe) ze względu na wymogi techniczne lub optymalizację działania oprogramowania.

Jeśli chodzi o ochronę interfejsów użytkownika zdania są podzielone, jednak dominuje pogląd, że interfejsy mogą stanowić odrębny utwór w rozumieniu prawa autorskiego i są oceniane wg reguł “ogólnych” obowiązujących dla utworów literackich i graficznych, a nie wg szczególnych przepisów dotyczących programów komputerowych.

Uprawnienia autora programu komputerowego obejmują:

  1. prawo do reprodukcji
  2. prawo do tłumaczenia i adaptacji oraz wprowadzania innych zmian
  3. prawo do rozpowszechniania

Dodatkowo w stosunku do programów  komputerowych mamy:

  1. wyłączne uprawnienie dla twórcy do wprowadzania zmian do program,
  2. całkowite wyłączenie dozwolonego użytku osobistego,
  3. zakaz dekompilacji,
  4. wyłączenie części przepisów regulujących dozwolony użytek publiczny.

Treść autorskich praw majątkowych do program komputerowego jest więc szersza niż ta dotycząca innych utworów.

GNU GPL

„The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.”

 … czytaj dalej ›

Open Source

 

Oprogramowanie open source

Zgodnie z Open Source Definition za oprogramowanie open source uważa się program, którego eksploatacja odbywa się na następujących warunkach:

 … czytaj dalej ›