Dystrybucja przez Steam a podatki

 Poniższe informacje są przeznaczone dla indie deweloperów:

 • tworzących gry samodzielnie, nie w ramach działalności gospodarczej, ani etatu,
 • którzy przeszli Greenlight i zamierzają wydać grę na platformie Steam (bez pośrednictwa wydawcy),
 • i dostali do zaakceptowania od Valve Corp. umowę pod tytułem: Steam distribution agreement – online version.

Dla właściwego określenia sposobu opodatkowania przychodów ze Steam należy dokonać wykładni zapisów ww. umowy (jej istotnych postanowień) pod kątem źródeł opodatkowania określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Celem tej operacji będzie zakwalifikowanie przychodów do jednego i tylko jednego źródła, co wprost rzutuje na zakres obowiązków podatkowych. Otóż na bazie postanowień tejże umowy tak wyglądają cechy charakterystyczne współpracy ze Steam:

 • Valve, jako pośrednik, operator platformy internetowej (sklepu) rozpowszechnia Twoją grę, a także programy powstałe z jej wykorzystaniem i „rzeczy” z nią związane (o ile powstaną), elektronicznie, bez nośnika. Valve otrzymuje od Ciebie niewyłączną licencję na (1) wewnętrzne używanie gry w ramach platformy (w zakresie koniecznym dla umożliwienia jej dystrybucji i ewentualnego supportu) i na (2) dystrybucję („sprzedaż”) gry, w formie kodu wynikowego, na różnych polach eksploatacji (w tym reprodukcja, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, przekazywanie, sprzedaż, licencjonowanie).
 • Obok licencji na grę udzielasz licencji na wykorzystanie w działaniach promocyjnych Valve swoich znaków towarów (w tym logo), materiałów pochodzących z gry (np. screenshotów) i materiałów reklamowych. Valve może prowadzić takie działania, na swój koszt, według własnego uznania, przy wykorzystaniu Steam i innych kanałów.
 • Zachowujesz prawa autorskie do gry (jesteś nadal ich właścicielem).
 • Licencja jest odpłatna, ważna w określonych krajach (lub na całym świecie ) i bezterminowa, uprawniająca do wykonywania, wyświetlania i używania gry na urządzeniu.
 • Ty ponosisz odpowiedzialność za wsparcie i obsługę gry względem Valve (w zakresie usuwania błędów i kompatybilności z platformą) oraz użytkowników końcowych (w tym zwłaszcza w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oraz diagnozowania i usuwania problemów).
 • Valve oblicza i gromadzi środki ze „sprzedaży licencji”, przez które należy rozumieć opłatę subskrypcyjną wnoszoną przez użytkownika (właściciela konta Steam) oraz dodatkowe dochody, tj. ze sprzedaży jakiegokolwiek contentu, właściwości albo software związanych z grą (np. wirtualne przedmioty, kodeki, levele gry, dodatkowa funkcjonalność), a także za świadczenie usług opłacanych z opłaty subskrypcyjnej.
 • I wypłaca na Twój rachunek bankowy raz w miesiącu po zatrzymaniu sobie 30% prowizji od sprzedaży oraz potrąceniu określonych kwot, w tym podatku dochodowego.
 • Valve na dedykowanej stronie udostępnia dane sprzedaży gry wśród niedających się zidentyfikować użytkowników końcowych.

Biorąc powyższe cechy stosunku umownego między Tobą a Valve pod uwagę myślę, że mamy do czynienia z przychodem z praw majątkowych w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przychodów z gry zatem rozliczasz się raz w roku, wypełniając odpowiednią rubrykę w zeznaniu rocznym, np. PIT 36 (rodzaj formularza PIT zależy od ewentualnych innych dochodów). Nie odprowadzasz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego.

Wypełniając zeznanie roczne będziesz mógł odliczyć podatek zapłacony za granicą (USA) od podatku należnego w Polsce (do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w USA). Moim zdaniem, Valve pobierze bowiem podatek dochodowy według amerykańskich przepisów, a następnie wyda Ci dokument, z którego wynikać będzie rozliczenie. Umowa z Valve zawiera zobowiązanie Valve do z jednej strony współpracy w ograniczaniu podatku u źródła, a z drugiej w raportowaniu jego wysokości i wystawianiu stosownych dokumentów do wykorzystania w Polsce. Bezpieczniej jest przyjąć, że dochody licencyjne z dystrybucji gry przez Steam nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 2013 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Programy komputerowe nie są bowiem wymienione w jej artykule 13, a ze względu na ich wyodrębnienie rodzajowe w prawie autorskim od dzieł literackich dyskusyjne jest czy do takich dzieł można je zaliczyć (chociaż zgodnie z art. 74 ust. 1 prawa autorskiego programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z pewnymi odrębnościami).

Powyżej przedstawiłem swój punkt widzenia. Ale wiadomo co kraj to obyczaj, a co urząd to stanowisko. Prawie pewność możesz uzyskać prosząc osobiście urząd skarbowy, np. za pośrednictwem platformy ePUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji na własny program komputerowy. Polecam to uczynić.

I uwaga na koniec: wpis ten nie dotyczy sytuacji, w której poza udzielaniem licencji, w grze, udostępniasz również Valve powierzchnię ekranową, w celu wyświetlania reklam.