Forma pisemna

Formę pisemną ma dokument opatrzony własnoręcznym podpisem. Własnoręczny podpis to napisany własną ręką – długopisem (piórem, mazakiem, czymś innym trudno usuwalnym).

Jeśli dokument ma mieć formę pisemną, trzeba go wydrukować lub napisać na kartce i własnoręcznie podpisać – tzn. ręcznie długopisem, a nie wydrukować swoje imię i nazwisko.

Druga opcja – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Mało popularne (przynajmniej wśród artystów), kosztowne rozwiązanie. W każdym razie, oświadczenie w formie elektronicznej (np. w mailu) z takim podpisem też uznaje się za formę pisemną.

Dla zachowania formy pisemnej nie wystarczy przesłanie skanu podpisanego dokumentu!

Dlaczego to ważne? Może się okazać, że nie nabyłeś praw autorskich, bo nie zachowałeś pisemnej formy umowy. Umowa przeniesienia praw autorskich bez formy pisemnej jest nieważna. Tak samo udzielenie licencji wyłącznej.

Przepisy

Art. 78 Kodeksu cywilnego

1.Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

2.Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.