Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Promocji Twórczości to taki twór, o którym pewnie nikt nie słyszał, ale ponieważ korzystanie z zasobów domeny publicznej staje się coraz bardziej powszechne, warto wiedzieć co to takiego.

Jest to fundusz państwowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury.

Przychodami Funduszu są przychody z tytułu :

  1. wpłat uiszczanych przez producentów lub wydawców egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych – czyli będących w domenie publicznej;
  2. wpłat dokonywanych przez osoby naruszające autorskie prawa majątkowe;
  3. oraz dowolnych wpłat i darowizn.

Środki Funduszu przeznaczane są na:

  1. stypendia dla twórców
  2. pokrycie kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych
  3. pomoc socjalną dla twórców.