Linia copyright

Informacja na utworze, nazywana też notą copyright, która zawiera m.in.:

  1.       znak copyright©
  2.       nazwę podmiotu prawa autorskiego
  3.       wskazanie roku pierwszej publikacji utworu.

Autor (twórca), wydawca czy producent oznacza swój utwór notą copyright w miejscu w którym jest to zwyczajowo przyjęte w danej branży (np. w przypadku zdjęcia – pod zdjęciem albo na dole zdjęcia; w przypadku strony internetowej – na dole strony, w przypadku gry komputerowej – w stopce, na opakowaniu gry).

Przykład:

© Jan Kowalski, 2015

© Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Grygoruk, 2015

Stosowanie noty copyright nie jest obowiązkowe. Twój utwór jest chroniony, nawet jeśli nie umieścisz na nim linii copyright.

Jednak warto ją stosować, ponieważ jeśli ktoś naruszy Twoje prawa do utworu, będzie Ci łatwiej (lub dużo łatwiej – np. w USA) dochodzić odszkodowania, głównie ze względu na domniemania dotyczące autorstwa, które idą za notą copyright i kwestie dowodowe.

 

Przepisy

Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. z 1978 r., nr 8, poz. 28

Artykuł III

1.Każde Umawiające się Państwo, które zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym wymaga spełnienia, jako warunku ochrony praw autorskich, takich formalności, jak zdeponowanie, zarejestrowanie, zastrzeżenie, poświadczenie notarialne, uiszczenie opłat, wytworzenie lub opublikowanie na terytorium własnego kraju, powinno uważać te wymagania za spełnione w stosunku do każdego dzieła chronionego w myśl niniejszej konwencji, które zostało opublikowane po raz pierwszy poza terytorium tego Państwa i którego autorem nie jest jego obywatel, oraz jeżeli od pierwszej publikacji tego dzieła wszystkie egzemplarze dzieła opublikowanego z upoważnienia autora lub innego podmiotu prawa autorskiego zostały opatrzone symbolem © oraz nazwą podmiotu prawa autorskiego i wskazaniem roku pierwszej publikacji; symbol, nazwa i rok powinny być zamieszczone w sposób i w miejscu wskazujących wyraźnie zatrzeżenie praw autorskich.