Naruszenia majątkowych praw autorskich

Wychodząc od rozumienia majątkowych praw autorskich jako praw podobnych do prawa własności o naruszeniu tych praw możemy mówić w sytuacji, gdy podmiot inny niż twórca wchodzi w monopol twórcy do rozporządzania i korzystania z jego praw do utworu.

Naruszenie będzie miało miejsce wtedy, gdy inny niż uprawniony (twórca, nabywca praw autorskich, licencjobiorca wyłączny) do danej gry/jej części składowej zacznie z niej korzystać i rozporządzać jakby był uprawnionym. Co do zasady nieważne czy ze świadomością faktu naruszenia czy bez takiej wiedzy. W praktyce najczęściej będzie chodzić o sytuację, w której naruszający eksploatuje utwór:

  • bezumownie i bez upoważnienia ustawowego,
  • mając zawartą umowę, ale niezgodnie z warunkami licencji (np. na nieprzewidzianym umową polu eksploatacji lub na przewidzianym, ale w szerszym zakresie; na innym terytorium; w dłuższym okresie).

Zgodnie z art. 79 prawa autorskiego uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, ma szereg roszczeń do osoby, która naruszyła jego prawa, a których może dochodzić sądownie (w tym o zaniechanie naruszania, oraz naprawienia wyrządzonej szkody). Prawo przewiduje też – na etapie procesu sądowego – ułatwienia w gromadzeniu informacji o naruszeniu i zabezpieczaniu dowodów.

W kontekście naruszenia praw autorskich (majątkowych) trzeba wspomnieć działaniu godzącym w interes twórcy, ale nie stanowiącym naruszenia autorskich praw majątkowych w powyższym rozumieniu. Takie działanie może polegać np. na niedotrzymaniu warunków zawartej z twórcą umowy (np. licencyjnej). Innymi słowy – i tu znowu odwołując się do konstrukcji prawa własności – jeżeli właściciel nieruchomości da ją w dzierżawę, a dzierżawca czynszu nie zapłaci raz czy drugi, to tym samym właściciel ponosi ekonomicznie stratę, ale niepłacenie czynszu nie godzi w jego prawo własności do nieruchomości. Przekładając ten przykład na grunt prawa gier, wydawca czy developer, któremu kontrahent nie zapłacił, dystrybuował mniej kopii niż założone, rozpoczął dystrybucję później etc. może dochodzić odszkodowania na bazie zapisów zawartej umowy i przepisów kodeksu cywilnego, a nie na zasadzie wyżej opisanej odpowiedzialności przewidzianej prawem autorskim (art. 79 i następne).

  • Mikołaj

    Naprawdę bardzo przydatne artykuły. Wyjaśniły mi kilka ciekawych spraw :)