Plagiat

Pojęcie plagiatu nie zostało zdefiniowane w prawie autorskim. W praktyce przyjmuje się, że odnosi się ono do naruszenia dwóch osobistych praw autorskich twórcy, a konkretnie prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem i prawa do autorstwa utworu.

Zgodnie z prawem, pomijając zawieranie umów, można korzystać z cudzych utworów w granicach dozwolonego użytku (np. cytując je) pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Warunek ten zastrzegają również twórcy zezwalający na korzystanie z ich utworów na zasadach licencji Creative Commons.

Plagiat może polegać na zapożyczeniu jakiejś części cudzego utworu bez podania twórcy i źródła lub podanie się za autora całego cudzego utworu (przywłaszczenie sobie autorstwa).

Za naruszenie prawa autorskiego uważane jest wykorzystanie jako swojego cudzego utworu takim jakim ono jest w oryginale, jak i po dokonaniu jego modyfikacji (stworzeniu utworu zależnego).

Plagiat stanowi czyn kradzieży intelektualnej będący przestępstwem zagrożonym alternatywnie karą grzywny, ograniczenia wolności (1-12 miesięcy) albo pozbawienia wolności do lat 3. Karnie odpowiada nie tylko plagiator (sprawca), ale również usiłujący popełnić to przestępstwo, podżegacz do jego popełnienia oraz pomocnik.

W przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych, które są ograniczone w czasie (70 lat od śmierci twórcy) osobiste prawa autorskie takim ograniczeniom nie podlegają.

Jak się bronić przed plagiatem w sytuacji gdy zamawiasz na podstawie umowy o dzieło stworzenie assets’ów do swojej gry? Ano przez zawarcie w umowie:

  • stosownego oświadczenia wykonawcy, że dostarczane przez niego dzieło jest oryginalne,
  • dostarczenia dzieła wolnego od wad w miejsce plagiatu,
  • przejęcia przez wykonawcę odpowiedzialności za naruszenie cudzych osobistych praw autorskich i w konsekwencji zwolnienie Ciebie z takiej odpowiedzialności oraz
  • wstąpienie wykonawcy do ewentualnego procesu na Twoje miejsce lub obok Ciebie (i udostępnienie wszelkich potrzebnych do skutecznej obrony informacji).