Rejestracja praw autorskich

Nie ma też żadnego dokumentu, poświadczenia, że jest się autorem danego utworu.

Warto za to pokazać, że jest się autorem – np. napisać o tym na egzemplarzu utworu, na stronie internetowej lub umieścić notę copyright. W ten sposób “z góry” zostaniesz uznany na autora tego utworu. Oznaczając się jako autor na utworze, korzystasz z domniemania, że jesteś jego twórcą.

Warto też zadbać o możliwość udowodnienia autorstwa, gdyby ktoś miał co do tego wątpliwości. np. jeśli piszesz program komputerowy, archiwizuj poszczególne wersje, tak by dało się odtworzyć tok pracy.

Czasem znajomi pytają, czy autorstwo można zarejestrować w Urzędzie Patentowym. Nie, Urząd Patentowy nie rejestruje autorstwa, można za to zarejestrować tam np. znak towarowy czy zgłosić wynalazek.

Przepisy

Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

“twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu”.