Testy kulturowe i zwolnienia podatkowe. Dobry pomysł, a wykonanie...?

January 28, 2021

W ostatnim czasie dość głośno było o planach polskiego rządu (jak się zdaje jeszcze poprzedniej kadencji) o wprowadzeniu zwolnienia podatkowego dla twórców gier, którzy zadecydują o umieszczaniu w swojej grze treści nawiązujących do polskiej kultury i historii. Pomysł ten został dość szybko obśmiany przez internautów – jak się zdaje w reakcji na siermiężną politykę kulturową prowadzoną przez obecny (i poprzedni) rząd. Finalnie, koncepcja została zupełnie zarzucona[1]. Czy słusznie? Na terenie Unii Europejskiej są przynajmniej dwa kraje, duże ośrodki produkcji gier wideo, które takie zwolnienie wprowadziły. W obu tych krajach tworzenie gier wideo związane jest z ulgami podatkowymi oraz dofinansowaniem dla twórców gier wideo[2].

Francja

Francja stwarza dla podmiotów tworzących gry wideo dwojakie programy. Pierwszy z nich to ulga podatkowa (Crédit d’Impôt Jeu Vidéo) w wysokości 20% wszystkich kosztów bezpośrednio związanych ze stworzeniem gry wideo. Programem tym zarządza Centre national du cinema et de l’image animee (Narodowe Centrum Kinematografii i Ruchomych Obrazów), które kwalifikuje daną grę do ulgi m.in. na podstawie obywatelstwa twórców gry oraz nawiązań do Francji. W oficjalnych wytycznych dla twórców pojawia się pojęcie gry wideo, lecz nie zostało wyjaśnione, jakie kryteria muszą zostać spełnione, by dzieło uznane został za grę wideo[3]. To ciekawe, że w zasadzie ustawodawca francuski pozostawia (zdrowemu rozsądkowi?) organom podatkowym wyznaczenie granic rozumienia pojęcia gry wideo. Czy typowa visual novel byłaby uznana za grę wideo, czy może stopień interaktywności i brak tradycyjnych mechanizmów losowych nie pozwoliłby na zaliczenie takich prostych form do gier wideo.

Drugi program skierowany do twórców to dofinansowanie dla twórców gier wideo (Fonds d’Aide au Jeu Vidéo), w którym oferuje się do 200 tys. Euro pomocy dla twórców gry zarówno na jej dokończenia, jak i rozpoczęcie produkcji. Kryteria, jakimi kieruje się organ to m.in.: oryginalność gry i jej wartość innowacyjna[4]. Również tutaj brak jednak kryteriów, pozwalających na ustalenie, czym w ogóle jest gra wideo i jakie warunki musi dana gra spełniać, by zostać uznaną za grę wideo.

Wielka Brytania

System prawny Wielkiej Brytanii przewiduje możliwość skorzystania przez twórców z ulgi podatkowej w wysokości 20% całościowych kosztów produkcji gry. Aby móc skorzystać z tej ulgi, gra wideo musi zostać poddana testowi kulturowemu, przeprowadzanemu przez British Film Institute (Brytyjski Instytut Filmowy) którego zadaniem jest wskazać grę wartościową dla kultury brytyjskiej i jej różnorodności. Kryteria to m.in.: osadzenie akcji w Wielkiej Brytanii, różnorodność etniczna i płciowa zarówno twórców gry jak i postaci w niej występujących[5]. Wytyczne BFI nie zawierają definicji gry wideo, ponownie należy poszukiwać definicji w innym miejscu.

Planowane regulacje w Polsce

W założeniu polska ulga podatkowa zakładała możliwość dodatkowego odliczenia przez twórców od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu w założeniach ma być rozpatrywana indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem miała być weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym[6]. Ustawodawca wskazywał, że zamierza opracować test w oparciu o rozwiązania stosowane w innych krajach UE, tj. nawiązujące do modelu brytyjskiego oraz francuskiego[7].

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316950

[2] Wskazać należy, że w wielu krajach Europy funkcjonują ulgi podatkowe bądź dofinansowania związane z szeroko rozumianą strefą kultury. Szerzej o finansowaniu produkcji gier w Europie: Komisja Europejska, European Game Suppor Systems, National and Regional public funds for interactive and games, online: https://www.europacreativamedia.cat/rcs_auth/convocatories/european_game_support_systems.pdf,

[3] Ministerstwo Przemysłu, Ekonomii Sektora Cyfrowego, Support for the Creation of Video Games 2015 result, s. 4, online: https://www.cnc.fr/documents/71205/151678/...,

[4] Ibidem, s. 3.

[5] British Film Institute, Video Games Cultural Test Guidance Notes, online: https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-british-film-certification-cultural-test-for-video-games-guidance-notes-2016-03.pdf,

[6] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Projekt ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie niektórych innych ustaw, online: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r54619738,Projekt-ustawy-o-zasadach-wspierania-produkcji-kulturowych-gier-wideo-oraz-o-zmi.html,

[7] Ibidem.